Какво става, ако справедливата пазарна стойност е повече от баланса на главницата на 1099-A?

Формуляр 1099-А се попълва от заемодател на обезпечен заем, за да отчете придобиването на актива, използван за обезпечаване на заема. С други думи, той отчита заемодателя, който преоценява актива. Този актив може да бъде артикулът, закупен със заема, най-често къща или кола. Той може да бъде и предмет, използван като обезпечение, като например имот, използван за обезпечаване на заем за собствен капитал или втора ипотека.

Цел и подробности

Формуляр 1099-A уведомява Службата за вътрешни приходи или IRS за две свързани сделки: прехвърлянето на актива от кредитополучателя към заемодателя и уреждането на част или целия дълг чрез репозицията. И двете могат да засегнат дохода на заемодателя и кредитополучателя за данъчни цели. Освен че иска личните данни на двете страни и описание на имота, формулярът изисква баланса на неизплатената главница. Това е сумата, която лицето все още дължи към момента на репозицията, без да включва такси за лихви.

Справедлива пазарна стойност

Формулярът също така изисква справедливата пазарна стойност, която може да бъде разумна оценка на това, което имотът би донесъл в сегашното му състояние. При недвижимите имоти цифрата, използвана тук, обикновено е сумата, получена от кредитора, като продаде имота на търг за възбрана. Това може да е много по-ниско от първоначалната покупна цена, въпреки че при недвижимите имоти може да бъде и по-висока, ако жилищният пазар е в разцвет.

Справедливата пазарна стойност надвишава баланса на главните

Ако справедливата пазарна стойност е по-малка от остатъка на главницата, заемодателят трябва да реши дали да отпише останалия дълг. Ако го направи, той трябва да докладва това на IRS като загуба на заемодателя и печалба на кредитополучателя. Ако обаче справедливата пазарна стойност е по-висока от остатъка от главницата, парите са налице, за да се изплати изцяло дълга. Следователно кредитополучателят няма да придобие данъчни задължения от процеса на обратно изкупуване и продажба.

Използване в бизнеса

Ако сте използвали актива за бизнес цели, като например имот под наем, ще се счита, че сте получили остатъка от главницата, когато имотът е бил възстановен и дългът е уреден. Това се прилага, въпреки че сте получили тези пари под формата на сетълмент, а не като пари. Ако получената по този начин сума надвишава сумата, която първоначално сте платили за актива, може да подлежите на облагане с данъци върху печалбата и трябва да се консултирате с данъчен специалист.